Uw bestelling
Totaal
€ 0,00

Algemene Voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.kookenzoamsterdam.nl accepteert u het aanbod van Traiteur Kook & Zo in Amsterdam welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze organisatie. Indien u de optie "bezorgen" geselecteerd heeft zal Traiteur Kook & Zo uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen gericht te worden tot onze organisatie. De contactgegevens van de onze organisatie vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Traiteur Kook & Zo persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3. Traiteur Kook & Zo zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag en staat aangegeven op de afrekening. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd van de winkel. De openingstijden staan vermeld op www.kookenzoamsterdam.nl/contact.

2.3 Bij afhaal wordt een korting op de prijs verleend. Tenzij anders vermeld zijn eventuele (promotionele) acties niet geldig in combinatie met de afhaalkorting.

2.4 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediënten.

2.5 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling zo snel mogelijk op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.6 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Traiteur Kook & Zo achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Traiteur Kook & zo is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.kookenzoamsterdam.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.kookenzoamsterdam.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Traiteur Kook & Zo. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.kookenzoamsterdam.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Traiteur Kook & Zo.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Traiteur Kook & Zo wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Traiteur Kook & Zo voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Traiteur Kook & Zo voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 6.1 tot en met 6.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Traiteur Kook & Zo.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Traiteur Kook en Zo worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.